Piedāvāto pakalpojumu saraksts

  Minimālie sniedzamie pakalpojumi 
1. Telpu noma un apsaimniekošana (aprīkotu vai neaprīkotu darba vietu noma (elektrība, gāze, ūdens, sētnieks, apsardze, atkritumu apsaimniekošana));
2. Komunikāciju pakalpojumi (internets, tālrunis, juridiskā adrese); 
3. Sekretariāta pakalpojumi;
4. Biznesa plāna izvērtēšanas un sagatavošanas konsultācijas (finanšu plānošana);  
5.

Grāmatvedības pakalpojumi;

6. Papildu finansējuma piesaistīšanas iespējas (bankas kredīti, riksa kapitāls (riska kapitāla fondi, komerceņģeļi)) un piesaistīšana;
7. Papildu atbalsta iespējas (informācija un konsultācijas par citiem atbalsta instrumentiem, piemēram, EEN (Enterprise Europ Network), VAP (Valsts atbalsta programmas), Altum);
8. Pārdošans un mārketinga konsultācijas (tirgus definēšana);
9. Juridiskie pakalpojumi (uzņēmumu dibinot, līgumu sagatavošana ar vietējiem piegādātājiem vai pasūtītājiem un valsts piegādātājiem un pasūtītājiem eksporta veicināšanai, darba līgumu sagatavošana un līgumprojektu sagatavošana citu valstu valodās); 
10. Sadarbībs organizēšana vietējā un starptautiskā līmenī ( sadarbības tīklu veidošanas pakalpojumi);
11.

Personāla atlases pakalpojumi;

12. Konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību saistītās jomās;
13. Uzņēmuma stratēģijas izstrāde un pilnveidošana;
14. Uzņēmuma finanšu vadīšana, naudas plūsmas plānošana;
15. Biznesa plānu un projektu izstrāde, biznesa plāna izvērtēšana un sagatavošanas konsultācijas;
16. Papildu finansējuma piesaistīšanas iespējas (bankas kredīti, riska kapitāls, komerceņģeļi) un piesaistīšana;
17. Konsultācijas par sākotnējās ietekmes uz vidi novērtēšanu;
18. Vides pārvaldības sistēmas izveide un ieviešana;
19. Sēklas kapitāla fonda un sagatavošanas kapitāla fonda līdzekļu piesaiste;
20. Pārdošanas un mārketinga konsultācijas (tirgus identificēšana); 
21.

Mārketings (vietējais, starptautiskais);

22. Visu līmeņu darbinieku apmācības;
23. Apmācības ES finanšu līdzekļu piesiastē un projektu vadībā;
24. Tirgus pētījumi;
25. Vispārēja nozaru analīze un konkurentu analīze; 
26. Uzņēmumu pārstāvniecību izveidošana un dibināšana; 
27. Kvalitātes vadības konsultācijas un kvalitātes sistēmu ieviešana;
28. Uzņēmuma kvalitātes sistēmas audits; 
29. Uzņēmumu un institūciju sagatavošana akreditācijai atbilstoši kvalitātes vadības standartu prasībām;
30. HACCP sistēmas izveide un ieviešana;
31. Profesionālās veselības un darba drošības pārvaldes sistēmas izveide un ieviešana;
32. Konsultācijas ES struktūrfondu līdzekļu piesaistē;
33. Konsultācijas un uzņēmumu apmācības, lai sagatavotu biznesa plānu un prezentāciju riska kapitāla piesaistei; 
34. Kontaktu tīkla izmantošana, lai atrastu un piesaistītu formālo un neformālo riska kapitālu; 
35. Tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP) izstrāde;
36. Projektu vadības un ieviešanas procesu pārraudzības pakalpojumi; 
37. Dizaina un grafikas pakalpojumi; 
38. Korporatīvās identitātes, logotipu, veidlapu, vizītkaršu u.c. izstrāde; 
39. Izstāžu stendu izgatavošana un noformēšana; 
40. Reklāmas baneru izstrāde, reklāmas kampaņu plānošana; 
41. Drukas darbi; 
42. Prezentreklāmas priekšmetu un orģināllietu izgatavošana;
43. Vides reklāmas pakalpojumi;
44. Interneta mājas lapu izstrāde, izmantojot mūsdienīgas satura vadības sistēmas; 
45. Interneta veikalu un preču katalogu izstrāde;
46. Interneta portālu un citu e-komercijas projektu izstrāde;
47. Iekšējo tīklu (intranet) informācijas un uzskaites sistēmu izstrāde un sasaiste ar ārējiem resursiem; 
48. Elektronisko prezentācijas materiālu izstrāde (CD, DVD, u.c.);
49. Konsultācijas intelektuālā īpašuma jautājumos;
50.

Dažādu jomu un tehnisko zinātņu ekspertu palīdzība; 

51. Uztura bagātinātāju izstrādi, ražošanu un ekspertīzi; 
52. Konsultācijas par normatīvajiem aktiem un likumdošanu biomedicinā, testēšanā, biotehnoloģijā;
53.

Testēšanas laboratoriju standartiem LV EN ISO/IEC 17025, LVS EN ISO 15189 un LVS EN 15190 (medicīnas laboratorijām); 

54. Good Manufacturing Pratice (GMP), Good Laboratory Practice (GLP) parsībām un to īstenošanu;
55. Laboratorijas dzīvnieku turēšanu un izmantošanu;
56. Mikrobioloģijā un biotehnoloģijā izmantojamo telpu un aparatūras iznomāšanu;
57. Programmatūras un informācijas sistēmu izstrādes un testēšanas process, ieviešanas un kvalitātes vadības process;
58. Informācijas sistēmu izmaiņu un problēmu pārvaldības process; 
59. Interneta resursu uzglabāšana un uzturēšana;
60.

Interneta reklāmas materiālu (baneru, reklāmas lapu, u.c.) programmēšana un izveidošana, reklāmas kampaņu plānošana interneta resursos;      

61.

Uzņēmējdarbības stratēģijai atbilstošs IT stratēģijas izstrāde uzņēmumā;

62.

IT pakalpojumu organizācija uzņēmumā (IT pakalpojumu plānošana, IT pakalpojumu iegāde ārpakalpojuma formā, IT personāla pārvaldība);

63.

IT pakalpojumu efektivitātes, kvalitātes izvērtēšanas metodes;

64. Informācijas drošība un privātums;
65.

Fizisko personas datu apstrāde un normatīvais regulējums, fizisko personu datu apstrādes reģistrācija Datu valsts inspekcijā;